09 December 2018


THE OFFICIAL BOKONE BOPHIRIMA GOVERNMENT NEWSPAPER

Kgosi Mangope o fitlhilwe ka seriti kwa Motswedi

by: Kagiso Metswamere   date: 02 february 2018

Diketekete tsa batho go tswa mafelong a a farologaneng ba ne ba tsenetse phitlho ya ga Kgosi Lucas Manyane Mangope mo bokhutlong jwa beke e e fetileng. 
Batlaphitlhong ba raletse pula e e neng e tsorotla kwa motseng wa Motswedi kwa ntle ga Zeerust ka Lamatlhatso, go tla go felegetsa monna yo o kileng a bo a le Mopresidente wa naga e e ikemetseng ya Bophuthatswana wa maloba.
Dibui ka go farologana di kaile fa Kgosi Mangope e ne e le moeteledipele yo o neng a dira ka natla, a tlotlega, a na le seriti le boineelo, mme e bile gape a ne a boifa Modimo. 
Fa a ne a bua kwa tirelong e ya phitlho, Tonakgolo ya Bokone Bophirima, Supra Mahumapelo, o rile Kgosi Mangope o ne a na le diphoso jaaka mang le mang, mme fela o diretse baagi ba gagwe go tlala seatla ka nako ya puso ya gagwe.
Mahumapelo o tlhalositse fa batho ba ba tsweletseng go kgalema puso ka gobo e nnile karolo ya tiro ya phitlho, ba sa tlhaloganye maikaelelo a poelano, go aga setšhaba se se kitlaneng, mme se tshela ka kagiso. 
“Re le puso re tsweletsa mananeo a rona a go tsholetsa poelano, phodiso le go tlhabolola porofense ya rona mme re ka se fitlhelele seo ga re ka tswelela go reetsa batho bao ba nang le dipuo tsa letlhoo le go kgaoganya baagi ba rona.
“Re ne re dira le Rre Mangope jaaka Kgosi, mme e bile gape o kile a dira kwa Kokwanotheomolaong ya rona ya porofense. Ka jalo re ka seke ra ikgatholosa karolo e a e tsereng go aga setšhaba sa rona,” ga rialo Tonakgolo Mahumapelo. 
Kgosi Mangope o tlhokofetse a le dingwaga di le 94.
Tirelo ya phitlho ya gagwe e ne e tsenetswe ke baagi ba le bantsi go tswa dikhutlong tse nne tsa naga, makoko a a farologaneng a sepolotiki, dikgosi, dikereke le badiragatsi.
Batlaphitlhong ba ba itsegeng ba ne ba akaretsa moeteledipele wa Congress of the People (COPE), Mosiuoa Lekota, Moruti Kenneth Moshoe wa African Christian Democratic Party (ACDP) le motlatsatona wa maloba was tsa tolamo, Dikgang Moseneke.
Letona la kabinete ya pele ya Bophuthatswana yo o neng a dira ka fa tlase ga Kgosi Mangope, Seroke Kgobokoe, o kaile fa Kgosi Mangope e ne e le motho yo o neng a rata thata tsa thuto le temothuo. 
“Rre e ne e le moeteledipele wa nnete yo o neng a le boikobo, a dira le rona bontle a dula a tla ka dikakanyo tse dintsi tsa go tlhabolola metseselegae le mafelo otlhe a naga ya gagwe.
“E ne e le moeteledipele yo o dumelang mo go direng ka natla le go tlisa ditlhabololo tse di tla ungwelang baagi, mme e le tsa maemo a a kwa godimo,” a kaya jalo Kgobokoe. 
Fa a ne a bua a emetse lelapa, morwa Kgosi Mangope - Kwena Mangope - o lebogile tshegetso le thologelo ya batho ba ba neng ba tlile go felegetsa rraagwe. 
“Ke kgothetse tota bagaetsho go le bona le tlile ka bontsi jo le tlileng ka bona. Ga go ne go kgonagala nkabe ke tla lo etela yo mongwe le yo mongwe, fela go leboga. Ke lona le netefaditseng  gore Rre o bona phitlho e e mo tshwanetseng ya tlotlego,” ga rialo Kwena Mangope.
O boile gape a leboga Tonakgolo Mahumapelo le puso ya porofense ka go nna ba ntse ba etela Kgosi Mangope ka nako e a neng a ntse a bobola.
“Ke rata go leboga Tonakgolo Mahumapelo ka matsapa a a a tsereng mo nakong e e fetileng go tlhola rre. Seo e ne e le go bontsha boeteledipele jo bo tlhwatlhwa.
Ke leboga gape tshegetso le go nna teng ga lona jaaka puso go simologa fa a ne a re tlogela, ka tirelo ya matshidiso le go fitlha gompieno,” a rialo Kwena Mangope.
Caption 1: Kgosi Mangope o fitlhetswe kwa legaeng la gagwe kwa motseng wa Motswedi
Setshwantsho ka Mpho Bilwane