20 January 2019


THE OFFICIAL BOKONE BOPHIRIMA GOVERNMENT NEWSPAPER

Bagodi ba amogela go tlhamiwa ga foramo ya bagodi 

by: Lillian Sebolao   date: 26 April 2018

Ketsaetsego e e neng ya tsoga kwa motseng wa Gopane go latela dipolao tsa bagodi ba le mmalwa,  e ne ya rotloetsa bangwe ba baagi ba ba nang le kgatlhego ya go tlhokomela bagodi go tsaya dikgato. 

Motse wa Gopane o wela ka fa tlase ga Masepala wa Selegae wa Ramotshere Moiloa.

Bontsi jwa bagodi ba ba neng ba tsenwa ke tsebetsebe le poifo, ke ba ba nnang ba le bosi mo matlong a bona. 

Mongwe wa baagi bano ke Rre Mazulu Motona, modulasetulo wa foramo ya bagodi ya Afrika Borwa mo sedikeng sa Ngaka Modiri Molema. Foramo eno ya bagodi, e ba rotloetsa go ipopa go nna mmogo le gore go se nne le mogodi ope yo o iphitlhelang a tshela gongwe a tlhola a le nosi mo ntlong ya gagwe.  Foramo eno e ba thusa gape gore ba kgone go akantshana ka dikgwetlho tse di ba lebaneng. 

Foramo eno, e e tlhomilweng semmuso ke puso ya bosetshaba go latela molao wa bo 13 wa ngwaga wa 2006, e ruta bagodi ka ditshwanelo tsa bona le gore ba ka fenya jang bodutu jo ba iphitlhelang ba tshelela mo go jona. E rotloetsa gape go tlhamiwa ga mekgatlho ya boitapoloso, ke go re social clubs. 
 
Fa diforamo kgotsa mekgatlho eno e sena go tlhamiwa, e bile go bontsha fa e na le tswelelopele le go tsepama, puso e ka e thusa ka madi a a seng ka fa tlase ga diranta di le dikete di le 250. Madi ano a ka thusa go reka metshini ya go ikatisa le dilwana tse bagodi ba eletsang go nna le tsona tse di jaaka diwulu le metshini e e rokang. 

Go ya ka Motona, metse e e setseng e tlhomile diforamo tsa mofuta ono kwa Lehurutshe e akaretsa ya Lekgopung, Supingstad, Gopane le Borakalalo. O tlhalositse fa mekgatlho eno e tlhokomelwa ke badirediloago ba gangwe le gape ba thusang bagodi ka maele a gore ba tshele jang. 

Fa bagodi ba kopane kwa mekgatlhong e, ba newa dijo tsa letsatsi tse ba di jang fa ba tlhotse koo.
Motona a re puso ka Lefapha la Tlhabololo ya Katlaatleloloago e thusa mekgatlho eno ka batsamaisi ba ba tlhokomelang gore didiriswa tsa bagodi di babalesegile ka gale. Batsamaisi bano ba duelwa ke lefapha madi a a kana ka diranta di le dikete di le pedi, mme bagodi ba kopana gararo mo bekeng go tlhola mmogo.

Kgabagare, Motona o butse lefelo la go tlhokomela bagodi (Old Age Home) kwa motseng wa Motswedi. Bagodi ba ba nang le go iphitlhela ba tlogetswe ba le nosi kwa malapeng a bona, e bile ba se na tlhokomelo, ba bona bonno kwa lefelong leno le le itsegeng ka Areka Old Age Home. 

Lefelo leno, le a le simolotseng ka ngwaga wa 2015, le amogela bagodi go tswa kwa metseng ya Lehurutshe le porofense ya Bokone Bophirima ka bophara. Ga jaana Areka Old Age Home e na le bagodi ba le 39 le badiri ba le 14. Legae leno ga le ise le nne le tshegetso epe ya matlole go tswa kwa pusong. Ka jalo, baagi ba rotloediwa go ema lefelo leno nokeng le go le thusa ka matlole, go akarediwa le didiriswa tse di ka thusang bagodi.