26 May 2018


THE OFFICIAL BOKONE BOPHIRIMA GOVERNMENT NEWSPAPER

Matshidiso go mogaka Modiko ‘Atjaawuu’ Christian Mothupi 

by: Ontlametse Mochware   date: 11 May 2018

Re tsaya nako e re le Lefapha la Setso, Botaki le Merero ya Magosi go utlwelana botlhoko le badiri le bareetsi ba seteishene sa Motsweding FM ka go hulara ga mongwe wa badiri ba sona e bile e le mogaka mo go tsa kgaso, Modiko “Atjaawuu” Christian Mothupi.

Jaaka go le mo dikgatlhegelong tsa lefapha go tsweletsa ditso le mmino wa Setswana, re nnile karolo ya thulaganyo ya “Tsa etsho tsa Setswana” e ka yona Modiko a amileng dimilione tsa baagi ka kgaso e e manontlhotlho ya mmino wa Setswana, sengwe se lefapha le se tshegetsang ka dinako tsotlhe.

Motho yo a neng a na le bokgoni e bile a tlotliwa ke ba le bantsi mo go se a neng a se dira e bile a se rata. O ne a tlhophiwa le go tsenela kgaisano ya dikabo tsa South African Traditional Music Awards (SATMA) makgetlho a feta a le marataro jaaka mogasi yo o gaisitseng mo go tsa mmino wa setso.

Boineelo jwa gagwe mo tirong bo ne jwa nna le thotloetso e kgolo mo go ba le bantsi e bile a neelana ka tshedimosetso ka thulaganyo ya gagwe go bareetsi. O ne a itse se bareetsi ba neng ba se tlhoka, a itse go tswakanya mafoko gore a tlogele bareetsi ba ikakata ka ditshego ka Setswana sa gagwe.

Moitseanape wa tsa setegeniki fa a ne a se ka fa kgasong, e bile a itse go boka le go ipoka ka botswerere.

Re ka mo gopola ka “Dumela tlhe kwena, dumela kwena ya Madiba, noga ya go se latelwe bodibeng, wa e latela bodibeng o tla tshwana le setlatla se rwele tlatlana ka lotlatlana… Atjaawuuu!”

Re akgola mogaka yono, yo a tswang kwa motseng wa Middleton B, Mokope ka fa ntle ga Atamelang mo masepaleng wa selegae wa Tswaing, mme e nnile moagi wa Mahikeng fa e sale a le lekawana a simolola go dira.

Keletso ya lefapha ke gore baswa ba ba tlang kwa morago ba itseele mo mogakeng yono, le go tsamaya mo dikgatong tsa gagwe ka go tsweletsa mmino wa setso ka serodumo sa ona.

A ba lelapa, masika le ditsala ba sidilege mo kutlobotlhokong ya bona. A mowa wa ga Modiko Mothupi o robale ka kagiso, “Kwena ya Madiba”.