21 April 2019


THE OFFICIAL BOKONE BOPHIRIMA GOVERNMENT NEWSPAPER

Setlamo sa PPC se abela sekolo sa Mochudi laboratoriĀ 

by: Lillian Sebolao   date: 08 june 2018

Maikaelelo a puso a go tlhabolola le go aga mafaratlhatlha a thekenoloji mo dikolong, segolo tsa kwa metsemagaeng, a rotloeditse ditlamo tsa poraefete di tshwana le sa Pretoria Potland Cement (PPC) go nna le seabe mo morerong ono.  

Sekolo sa Mochudi, se se fitlhelwang kwa motseng wa Mokgalwaneng kwa sedikeng sa Bojanala, ke sengwe sa tse di amogetseng thuso go tswa kwa setlamong seno. 

Setlamo as PPC, ka tshwaragano le ditlamo tse di akaretsang Diebold, Barloworld Logistics, Brainwave le Smartlab, se thusitse ka go aga phaposi ya laboratori ya saense ya mabonomantle, e e tlileng go thusa baithuti mo dirutweng tsa bona.

Porojeke eno e akaretsa dikhomputa tsa di-laptops di le pedi, tablets di le 24, printer e le nngwe, projector le smartboard. Dikhomputa tseno di na le mananeo a baithuti ba tlileng go ithuta ka ona. Sengwe gape se se fitlhelwang mo laboratoring eno ke dipampiri tsa ditlhatlhobo tse di fetileng, tse go solofetsweng fa di tla thusa baithuti mo dithutong tsa bona, le go bona ka mokgwa o dipotso tsa ditlhatlhobo di bodiwang ka ona. 

Fa a ne a neelana ka mpho eno, Mokaedimogolo wa setlamo sa PPC, Njobo Lekula, a re ke maikaelelo a setlamo sa gagwe go bona gore baithuti ba rotloediwa go tsaya thuto ya bona tsia le gore ba nne batho setšhabeng. A re setlamo sa gagwe se tlile go ela tlhoko gore baithuti ba fiwa thuto e e maleba gonne setšhaba se se sa rutegang gongwe se se se nang kitso, ke setšhaba se se latlhegileng. 
O tsweletse ka go re baagi le bona ba tshwanetse go nna le seabe mo thutong ya bana ba bona, gonne setlamo sa gagwe ga se thuse setšhaba se se sa rotloetsegeng le go tlhokomela dithoto tsa sona. A re baagi ba tshwanetse go tlhokomela sengwe le sengwe se ba thusiwang ka sona gore se tswele bana ba bona mosola mo isagweng. 

Fa a ne a rotloetsa baithuti, Lekula o rile ba lemoge gore ba mo leetong le ba tshwanetseng go le tlhokomela, gonne ba tlile go kopana le batho ba ba farologaneng. Bangwe ba tla tla ka dithuso, fa bangwe e le ba ba tla tlang ka go ba faposa mo maikaelelong a bona. Fela a re fa ba itshwareletse ka thuto, ga ba kitla ba latlhega. 

Mongwe wa baetleetsi go tswa setlamong sa Brainwave, Tyrol Venturini, o rotloeditse baithuti go ithuta ka natla gonne a re setlamo sa gagwe se tlile go boela kwa sekolong sa bona mo nakong e e tlang, go lekola ka moo baithuti ba dirang ka gona mo dithutong tsa bona. 

“Re tlile go lekola bokgoni le bokoa jwa lona mo dirutweng, maikaelelo e le go lo baakanyetsa isagwe. Go le gantsi, jaaka baithuti, lo rata go ithutela dirutwa tsa go tshwana le tsa bongaka, boruni le go nna baenjeneri. Elang tlhoko gore diatla tsa lona di ka le thusa thata mo botshelong. Dirutwa di tshwana le tsa go ithutela go nna artisans le tsa boilermaking ke tsona di tlhokegang thata mo nageng,” Venturini o gakolotse baithuti jalo.

Barloworld yona e solofeditse go tsaya baithuti ba sekolo sa Mochudi ba le 10 go ba ruta dirutwa tsa go kgweetsa.