18 November 2018


THE OFFICIAL BOKONE BOPHIRIMA GOVERNMENT NEWSPAPER

Dingaka tsa setso di lwa kgatlhanong le dingaka tsa tsietso

by: Kagiso Metswamere   date: 22 july 2018

Dingaka tsa setso mo porofenseng ya Bokone Bophirima di ikemiseditse go dira  mmogo le puso go fedisa botsukunape jwa dingaka tse e seng tsa nnete, tse di tsweletseng go senya le go diga serodumo sa bona.

Fa a ne a bua kwa kopanong ya kgothakgothe ya malatsi a le mabedi ya dingaka tsa setso - e e neng e tshwaretswe kwa Rustenburg beke e e fetileng - tokololo ya mokgatlho wa dingaka mo porofenseng, Anna Rabotapi, o kaile fa ba tlile go tswelela go dira le puso go samagana le ba ba dirang ntle le go sala molao morago mme ba ipitsa dingaka tsa setso.

“Selo sa ntlha se re tlileng go samagana le sona ke go itepatepanya le ba ba dirang kwa metsemagaeng, metsesetoropong le ditorotswana, ba dira kwa ntle ga molao mme ba bolaya batho ba rona, ba ipitsa dingaka tsa setso.

“Tseno ke dingongorego tse re di begileng kwa pusong ya Bokone Bophirima mme ba re arabile ka go tshwara dikopano tsa go tswana le tseno go rarabolola mathata a re kopanang le ona le a mangwe a a tsamaisanang le ba ba dirang ntle le go latela melao ya naga ka leina la rona,” ga tlhalosa jalo Rabotapi.

Maikaelelo magolo a kopano eno ya kgothakgothe ke go lebelela melao e e laolang tsamaiso ya dingaka tsa setso le go tla ka maano a mangwe a go leka go ntshwafatsa le go tokafatsa melao eno.
 
Rabotapi o lebogile thata puso ya Bokone Bophirima gore e bo e ba sekegetse tsebe le go ba netefaletsa gore ba tlile go dira mmogo go rarabolola mathata a dingaka tsa setso di a itemogelang.

“Re na le nako e telele re ntse re lela ka mathata a re a itemogelang mabapi le dingaka tse e seng tsa nnete, bogolo jang ba ba tswang kwa dinageng tsa kwa ntle.
Re itumeletse gore puso ya rona e bo e tsibogetse dilelo tsa rona ka gore re ikgobokanye pele, re nne seoposengwe mme re tle ka tharabololo ya mathata a rona,” go tshwaetse jalo Obakeng Mooki.

Mongwe wa dingaka tsa setso, Nthabiseng Mosimanegape, wa Masepala wa Selegae wa Naledi kwa Vryburg, o tshwaetse jaana: “Ke itumetse thata gore puso e bo e re sekegetse tsebe le go thusa go tsholetsa serodumo sa rona. 

“Batho ba ipitsa dingaka tsa setso mme e se tsona gonne batho ba rona ba swela mo diatleng tsa bona etswa ba ne ba lebeletse go bona thuso ya kalafi.” 

Kopano e ne kwa bokhutlong ya tlhopha komitikhuduthamaga ya mokgatlho wa dingaka tsa setso ya porofense, e e eteletsweng pele ke Obakeng Mooki.

Fa a ne a bua kwa kopanong ya Dingaka, Mokaedi wa lephata la Poelano, Pholo le Ntshwafatso (Reconciliation, Healing and Renewal) go tswa Kantorong ya ga Tonakgolo, Tebogo Ramashilabele, o kaile fa go le botlhokwa go dira mmogo le mefama e e farologaneng ya setšhaba go aga porofense ya kagiso le tolamo.
“Go rarabolola mathata a rona mo porofenseng re tlhoka go dira mmogo ka tsela e e tlhamaletseng, e bile re ithulagantse sentle.

“Re itumeletse gore dingaka tsa rona tsa setso di fano go ithulaganya, e bile di tshepisitse gore di tlile go dira le rona ka dinako tsotlhe go rarabolola mathata a le rona a re tshwenyang re le puso mo ditoropong le metseng ya rona,” ga garela jalo Ramashilabele.