20 January 2019


THE OFFICIAL BOKONE BOPHIRIMA GOVERNMENT NEWSPAPER

Kgosikgolo Letlhogile o robadiwa boroko jwa bofelo

by: Obakeng Moagi   date: 22 july 2018

Boidiidi jwa batho go tswa gaufi le kgakala bo ne bo thologetse kwa Ganyesa kwa sedikeng sa Ngaka Ruth Segomotsi Mompati go itlhobogela le go boloka Kgosikgolo ya Barolong boo Tlou le Tau, Kgosi Mmusi Abner Letlhogile. 

Moswi Kgosi Letlhogile o tlogetse botshelo jo bo ka kwano mo kgweding ya Seetebosigo e tlhola malatsi a le supa morago ga bolwetse jo boleele. 

Tirelophitlho e ne e tsenetswe ke dikemedi tse di farologaneng go tswa ditheong tsa merero ya segosi go ralala naga le go tswa kwa dinageng tsa boagisanyi jaaka Botswana. 

Dibui ka go farologana di tshwaetse ka bonatla, bogatlhamelamasisi le ponelopele e moswi a neng a eteletse pele morafe wa gaabo ka yona.

Fa a bua mo boemong jwa Ntlo ya Segosi ya porofense ya Bokone Bophirima, Modulasetilo Kgosi Moshe Mabe, o lebogetse morafe wa Barolong boo Tlou le Tau ka seabe se moswi Kgosi Letlhogile a nnileng le sona mo go thaiweng ga Ntlo ya Segosi mo porofenseng le ka mokgwa o a neng a eme nokeng botsamaisi jwa setheo ka gona, bogolo jang mo go tokafatseng tsamaiso ya setheo ka kakaretso. 

Kgosi Mabe o weditse ka go lemosa baagi fa Ntlo ya Segosi e tlhobaediwa ke mokgwa wa seshweng wa go fitlhela go se na tshisibalo le kutlwano mo mererong ya go tlhopha motlhatlhami wa kgosi morago ga phularo ya gagwe. O ikuetse go serubi sa Tlou le Tau gore se ithebole go nna sekai se se maleba mo mokgweng wa tsamaiso tebang le morero wa tlhatlhamano ya bogosi, seno e le go tlotla le go robatsa mowa wa Kgosikgolo Letlhogile ka kagiso.

Fa a ne a fetisa matshidiso mo boemong jwa puso ya Bokone Bophirima, Mokhuduthamaga wa Setso, Botaki le Merero ya Segosi, Ontlametse Mochware, o tlhalositse moswi jaaka moeteledipele yo o neng a na le matsetseleko mo boeteledipeleng jwa gagwe go fitlha a rola tiro ka ntlha ya bolwetse.

Mochware o ikuetse go morafe wa Barolong boo Tlou le Tau go batlisisa motlhala wa keteledipele e e tlhotlhwa ya ga moswi Letlhogile, o bo o lemoge ka fa moswi a neng a le kelotlhoko mo mererong ya tlhabololo le tsweletsopele ya setšhaba ka gona.
O lemositse batlaphitlhong fa go na le mogopolo o o fosagetseng wa gore puso e na le go tlhophela morafe moeteledipele, le fa boammaaruri e le gore puso e netefatsa motlhatlhami yo o e reboletsweng ke serubi sa bogosi. 

Mokhuduthamaga Mochware o ikuetse mo morafeng go nna o thokgame go fitlha nako e serubi se tla bong se rebola motlhatlhami yo o maleba go tswelela ka keteledipele ya motse le morafe, ka ntlha ya gore tiro ya go buisanela botlhatlhami jwa bogosi e le tiro e e tlhokang thokgamo le go ritibala ga maikutlo, segolo jang fa seno se tla bo se dirwa mo nakong e e masisi ya go tlotla moeteledipele yo o robetseng.

Bontsi jwa dibui di tlhalositse fa moswi Kgosi Letlhogile e ne e le motho yo o neng a nyorelwa tlhabologo, itshokelano le tshedisano ya morafe. Seno se netefaditswe ke mokgwa o a neng a tsibogela dikgotlhang le mathata a motse wa gagwe ka gona, a dira tiro eo ka botlhale jo ba le bantsi ka fa tlase ga boeteledipele jwa gagwe ba neng ba bo mo tlotlela.

Fa a ne a ntsha matshidiso mo boemong jwa morafe wa Barolong ba kwa nageng ya Botswana, Kgosi Phologo Seitsang, o tlhalositse fa Barolong ba kwa Botswana ba latlhegetswe ke moeteledipele yo o neng a na le ponelopele mo tsamaisong ya puso ya morafe.

“Tatlhegelo e e itemogetsweng ke Barolong mo Afrika Borwa, ke tatlhegelo e e utlwaletseng bontsi jwa Barolong ba kwa Botswana ka kakaretso. Letlapa le reletse, bodiba jwa botshabelo bo wetse. Re tsamaetswe ke mogaka le mmonelapele yo o tlhotlhwa. Mogaka o robetse, letsatsi le phirimile,” ga tshedisa jalo Kgosi Seitsang go Barolong Boo Tlou le Tau.

Moemedi wa Mokgatlho wa Bahumagadi, Mohumagadi Semane Molotlegi wa Bafokeng, o tshedisitse morafe ka go ba lemosa fa ba nnile le moeteledipele yo o neng a tlhokometse ditlhabololo mo merafeng ya gagwe. Ka ga moo, merafe e tshwanelwa ke go boloka serodumo le keteledipele e e manontlhotlho e moeteledipele wa bona a ba e tlogeletseng.

Mohumagadi Molotlegi o lemositse morafe ka mokgwa o o seng maleba wa go ripitla dithotho tsa setšhaba, fa ba ikutlwa ba sa direlwa ka mokgwa o o kgotsofatsang. O tlhalositse fa sengwe sa ditiragalo tse a buang ka tsona e le tsa go tshuba ka molelo le go senya dikago tsa setšhaba.

Moswi Kgosi Letlhogile o tlogela mohumagadi, Banyatsi Queen Letlhogile, bana ba basimane ba le bararo, basetsana ba le babedi le ditlogolo di le mmalwa.