21 October 2018


THE OFFICIAL BOKONE BOPHIRIMA GOVERNMENT NEWSPAPER

Nkoko Sete o digetse dingwaga di le lekgolo

by: Thato Kepu   date: 22 july 2018

Mo nakong e go tshelwang mo go yona ga jaana, ga go bonolo gore motho a tshele sebaka se seleele. Fela go sa ntse go na le matsopa a maloba a a kgonang go tshela sebaka se seleele.

Mongwe wa bagodi bano ke Nkoko Mmamanyana Sete wa kwa motseng wa Dithakong East gaufi le Mahikeng. 

Nkoko Sete, yo o belegweng ka kgwedi ya Motsheganong e le 18, ka ngwaga wa 1918, o digetse dingwaga di le 100 monongwaga. Le fa a sa tlhole a kgona go itirela bontsi jwa dilo ka boena, go na le dingwe tse o sa ntseng a kgona go di itirela.
 
Nkoko Sete, yo o dirileng kwa polaseng ya ga Friekie Conradie lebaka le le leele, a re o itumeletse gore a bo a kgonne go godisa bana ba gagwe ka lerato. Fa a sena go rola tiro, o ne a nna mo gae a godisa bana le bana ba bana. A re o dumela fa a le lesego gonne molekane wa gagwe le ena o tlhokafetse a le dingwaga di le 103. 

Fa a bodiwa gore o kgonne jang go fitlhelela dingwaga di le lekgolo, o arabile ka go re: “Ke itumeletse dingwaga tseno, le fa go se monate ka ntlha ya gore ga ke tlhole ke kgona go itirela dilo di le dintsi gonne ke thusiwa ke bana, mme ga ba mphelele pelo.” 

A re pharologanyo magareng ga puso ya tlhaolele e a tshedileng ka fa tlase ga yona le ya ga jaana ya temokerasi, ke gore mo malobeng dilo di ne di le bokete ka ntlha ya gore bantsho ba ne ba le mo kgatelelong ya basweu mme go se na kgololesego epe, e bile ba ne ba sa kgone go tsamaya gongwe le gongwe jaaka ba ne ba eletsa. Fela monate e ne e le gore ditlhotlhwa tsa dilo di ne di se kwa godimo jaaka ga jaana. Ba ne ba kgona go reka dilo di tshwana le dijo gonne di ne di le tlhotlhwatlase. 

Sengwe gape se a reng se mo thusitse mo botshelong ke go ikatisa le go dira kwa polaseng le fa ka dinako dingwe go ne go le bokete gonne a ne a tsholetsa dilo tse di boima. Seno se ne se dira gore mmele wa gagwe o nne o itekanetse ka dinako tsotlhe.
 
Kgakololo ya gagwe mo basweng ke go tlotla batsadi ba bona, go tshela sentle ka go ja dijo tse di itekanetseng le go ikatisa.

Ntlha e nngwe e Nkoko Sete a e lebogelang ke ya mokgwa o puso ya ga jaana e tlhokomelang bagodi ka gona, ka ntlha ya gore e ba thusa ka madi a kotlo ya bogodi a ka ona ba kgonang go ithekela dijo.

Le fa a akgola puso ka sengwe le sengwe se e se ba direlang, o kopa fela gore a thusiwe ka wheelchair gonne jaanong maoto a gagwe a sa tlhole a kgona go mo kuka.