15 July 2018


THE OFFICIAL BOKONE BOPHIRIMA GOVERNMENT NEWSPAPER

Baswa ba solofetse go le gontsi go tswa go Tonakgolo Mokgoro

by: Kagiso Metswamere   date: 29 june 2018

Baswa ba porofense ya Bokone Bophirima ba solofetse fa Tonakgolo e e sa tswang go tlhomiwa mo bekeng e e fetileng, Tebogo Job Mokgoro, a tlile go lwantsa bosenyi le botshukunape bogolo jang mo pusong, le go tsweletsa pele mananeo a go tlhola ditiro go thusa go fedisa lehuma le botlhokatiro jo bo amang baswa thata. 

Bobegakgang jwa Semphete bo ne jwa buisana le bangwe ba baswa ba neng ba tsenetse tiro ya go ikanisiwa semmuso ga Tonakgolo Mokgoro kwa Kgotlatheomolaong ya porofense ka Labotlhano. Baswa ba tlhalosa fa ba amogela tlhopho eno le gore ba na le tshepo ya gore e tla tlisa diphetogo tse di botoka mo porofenseng ka kakaretso.

“Re itumeletse go supiwa ga ga Rre Mokgoro jaaka Tonakgolo ya porofense morago ga go sutisiwa ga ga Supra Mahumapelo, le gore e bo e le moeteledipele wa rona mo pusong. Mme sa ntlha o tshwanetse go netefatsa gore bosenyi bo a fedisiwa mo pusong. 

“A re thuse gape gore re kgone go bona ditiro mo metseng ya rona ka gore ditshono tsa ditiro ga di sa tlhole di le teng,” ga tlhalosa jalo Diteko Ditlhobolo go tswa Ganyesa, kwa Masepaleng wa Selegae wa Kagisano-Molopo.

Lusanda Nobanda go tswa motsesetoropong wa Montshiwa mo Masepaleng wa Selegae wa Mahikeng, le ena o kopa gore Tonakgolo Mokgoro a tlhole ditiro tsa baswa le gore diphatlhatiro tse di mo pusong di seke tsa bonwa fela ka go nna le dikamano le ba ba nang le maemo mo go tsa sepolotiki. 

“Re a mo amogela jaaka Tonakgolo mme re kopa gore baswa le bona ba direlwe ditshono mo go tsa dikgwebo le mo maemong a kwa godimo mo pusong. 

“Re na le bokgoni jaaka baswa mme gape ke ikuela gore Tonakgolo a fedise dilo tse re di bonang tsa gore bangwe ba bone ditiro ka gore ba na le dikamano le baeteledipele mo dipolotiking,” o ne a ikuela jalo Nobanda.

Mongwe wa baeteledipele ba baswa ba lekoko la African National Congress mo porofenseng ya Bokone Bophirima, Sebang Motlhabi, le ena a re o amogela Tonakgolo Mokgoro mme o na le tsholofelo ya gore o tla kgona go lwantsha bogwenegwene mo pusong. 

“Ke nagana gore ke tlhopho e e siameng ya gore Rre Mokgoro e nne Tonakgolo ya rona ka gore a na le maitemogelo a a tseneletseng a go etelela pele puso. Re tlile go mo fa tshegetso re le baswa mme se a tshwanetseng go se dira ke go re thusa go lwantsha botlhokatiro le go konosetsa dipatlisiso tsa bosenyi mo pusong ya rona,” ga ikuela Motlhabi.

O kopile gape gore Tonakgolo Mokgoro a tsweletse pele mananeo a puso a a tlileng ka Tonakgolo ya pele Rre Mahumapelo, a a neng a totile go fetola matshelo a baagi, segolo bogolo mo ditorotswaneng le metsemagae ya porofense.

“Go na le mananeo a a siameng a a tlileng ka Rre Mahumapelo, a re kopang gore Tonakgolo Mokgoro a a tsweletse pele ka gore a fetotse matshelo a baagi go nna botoka,” ga rialo Motlhabi. 

Fa a ne a tsibogela dipotso tebang le mananeo a a leng teng, kwa puisanong ya gagwe le ba bobegakgang morago ga go ikanisiwa jaaka Tonakgolo, Moporofesara Mokgoro o kaile fa a sa tle go fedisa mananeo ano, mme a tlile go netefatsa fela gore a a tokafadiwa le gore a tsamaisana le a puso ya bosetšhaba le lenaneo la tlhabololo la naga ya Afrika Borwa.
“Ke motlotlo gore ke bo ke tlhophilwe gore ke etelele baagi ba porofense eno pele mme sa ntlha se ke tlileng go se dira ke go netefatsa gore ke tokafatsa boikanyego magareng ga puso le baagi ba porofense.

“Re tlile go tswelela pele ka mananeo a a leng teng mme re tlile go a sekaseka le go a tokafatsa go dira gore a tsamaisane le a puso ya bosetšhaba jaaka a itsisitswe le go etelelwa pele ke Presidente Cyril Ramaphosa,” Tonakgolo Mokgoro o weditse ka go rialo.