18 November 2018


THE OFFICIAL BOKONE BOPHIRIMA GOVERNMENT NEWSPAPER

Dikampa tsa baithuti ba marematlou di tsweletse sentle  

by: Obakeng Maje      date: 29 june 2018

Lefapha la Thuto le Tlhabololo Ya Metshameko mo porofenseng ya Bokone Bophirima le kaile fa dikampa tsa baithuti ba marematlou (Grade 12) di tsweletse sentle kwa ntle ga mathata. 
 
Baithuti ba marematlou ba tsenetse dithuto tsa katoloso ya mo gare ga ngwaga go ipaakanyetsa setlha sa ditlhatlhobo tsa makgaolakgang go simolola ka kgwedi ya Diphalane go fitlhela ka ya Ngwanaatsale.
 
Sebueledi sa lefapha, Freddy Sepeng, o tlhalositse jaana: “Ke netefatsa gore dikampa tsa baithuti ba marematlou di tsamaya sentle go fitlha ga jaana. Re na le dikampa di ka nna masome a le robedi le boraro (83) go ralala profense.
 
“Barutabana ba rona ba tshwere ka thata go dira bonnete jwa gore baithuti ba ba neng ba saletse kwa morago le bone ba kgona go ka fitlhelela. Re leboga le batsadi gonne ba dirile ka bojotlhe go bona gore ga ba thibele bana go tla dikampeng jaaka lefapha le ne le kopile.”
 
Sepeng a re lefapha le itumetse thata tirisanommogo eo, gonne bana ba tlile ka palo e e kgatlhisang. Sepeng o kaile fa ba ile ba tsenyeletsa nako e e okeditsweng go baithuti ba ba ne ba saletse kwa morago kwa mafelong a a itemogetseng ditshupetso jaaka Madibogopan kwa sedikeng sa Ratlou.
 
“Re dirile togamaano ya gore bana le ka matsatsi a bokhutlho jwa beke ba ye dikolong go ka samagana le go busetsa dithuto setlwaeding. Jaanong re na le tshepo e e tletseng ya gore e tla re fa ngwaga o fela, baithuti bao ba tla bo ba siametse go kwala ditlhatlhobo tsa bone tsa bofelo jwa ngwaga.
 
“Baithuti ba marematlou ba kwa Madibogopan ba ile ba sitlhamolelwa kwa Taung go tswelela ka dithuto tsa bone morago ga gore ba palelwe ke go ya sekolong dikgwedi di le tharo. Re tlile go leka ka natla go bua le baagi gore ba se kganele bana go ya dikolong fa go na le ditshupetso, mme ba ikopanye le ditheo tse di maleba,” Sepeng a tlhalosa jalo.
 
Baagi ba motse wa Molelema kwa Taung le bone ba ne ba bolotsa ditshupetso dikgwedi di le mmalwa tse di fetileng ba ikuela gore ba agelwe tsela ya sekontiri. Mme baagi bao, ba ne ba ja sekolo se segolwane sa Lephatsimile ka molelo.
 
Seo se ne sa tlogela baithuti ba marematlou mo motseng ba gaeletswe mme ba saletse morago ka dithuto.