21 April 2019


THE OFFICIAL BOKONE BOPHIRIMA GOVERNMENT NEWSPAPER

Legae La Bana le abelwa dimpho

by: Kagiso Metswamere   date: 06 july 2018

Legae la bana ba ba se nang magae, le ne mo bekeng e e fetileng le tletse boitumelo go bona Tonakgolo ya Bokone Bophirima, Moporofesara Job Mokgoro, le ba setheo se se ikemetseng sa PICO, ba tlisitse dimpho le molaetsa wa thotloetso.

Lefelo le, le le itsegeng ka Legae la ga Bana, le simolotswe ke moagi wa motse wa Makhubung ka fa ntle ga toropo ya Mahikeng, Francina Diphoko. 

Diphoko a re o simolotse setheo seno ka ntlha ya lorato le go nna le phisego ya go tlhokomela bana ba ba tlhokang magae mo motseng wa gaabo.

O tlhokomela bana bano ka dijo, diaparo le maroko ka tshegetso le kemonokeng ya baagi ba motse ka kakaretso.

Diphoko o simolotse legae leno ka ngwaga wa 2008, mme ka nako eo o ne a sa ntse a dira dithulaganyo le puso go bona legae la leruri la go tlhokomela bana ba ba tlhokang batsadi ba mo motseng wa gaabo.

“Ke itumetse thata go bona boeteledipele jwa porofense gonne e le lwa ntlha e sale ke simolola go dira tiro eno ke bona thotloetso le tshegetso ya mofuta ono.

“Ke leboga Kantoro ya ga Tonakgolo le ba setlamo sa PICO gore ba bo ba bone go le botlhokwa go tsenya seatla mo legaeng leno. Modimo o tla ba tshegofatsa e le tota,” ga tsiboga jalo Diphoko.

O tlhokomela bana ba le 62 mo setheong sa gagwe, mme o na le tshepo ya gore ketelo ya ga Tonakgolo e tla tlisa tswelelopele le ditlhabololo go Legae la Bana.

“Ke na le tshepo mo go Tonakgolo Mokgoro le puso ya Bokone Bophirima gore ba tla netefatsa gore ke bona legae la leruri la bana morago ga gore ke mo tlhalosetse ka mathata a re a itemogelang. 

“Ke motho yo ke ratang bana, ka jalo go nkutlwisa botlhoko thata fa ke bona ngwana a le monnye a se na legae mme gape a sa itse gore o tla bona kae tlhokomelo gonne a se na batsadi,” a tlhalosa jalo ka kutlobotlhoko.

Tonakgo Mokgoro o akgotse Diphoko ka se a se dirang mme a mo rotloetsa go tswelela pele go dira tiro e ntle eno.

“Ke motlotlo thata ka matsapa a o a tsayang jaaka motsadi mo motseng ono. Se o se dirang ke tirelo ya nnete ya setšhaba, re tlile go go tshegetsa e seng fela gompieno mme le mo nakong e e tlang,” Tonakgolo a mo netefaletsa jalo.

Tebogo Mathibe, yo o neng a patile Tonakgolo go etela Legae la Bana, ena o tsibogile jaana: “Re itumetse thata gompieno go tla go tlhola le bana bano le go ba abela dimpho. Dimpho tseno di akaretsa le dikobo ka gonne e le mariga. Re batla gore bana bano ba kgone go itshireletsa kgatlhanong le serame”. 

Moemedi wa setlamo sa PICO, Martin Antonio, ena o tshwaetse jaana: “Rona re dira fela se Mopresidente wa naga, Cyril Ramaphosa, a ikuetseng gore re se dire jaaka re le setlamo se se ikemetseng, go fetola matshelo a baagi ka go dirisana le puso.

“Re itumeletse go bona Tonakgolo yo o sa tswang go tlhomiwa wa Bokone Bophirima, Prof Mokgoro, a setse a semeletse go dira le rona go fetola matshelo a baagi jaaka re le mo go Mme Diphoko, yo le ena a dirang tiro ya botlhokwa ya go tlhokomela bana ba ba tlhokang batsadi ba mo motseng wa gagwe”.