16 June 2019


THE OFFICIAL BOKONE BOPHIRIMA GOVERNMENT NEWSPAPER

Tonakgolo o rotloetsa baagi go ikatisa

by: Kagiso Metswamere   date: 06 july 2018

Tonakgolo ya Bokone Bophirima, Moporofesara Job Mokgoro, o
ikuetse go baagi go tsweletsa go ikatisa mmele ka dinako tsotlhe,
mme seo e nne karolo ya matshelo a bona.
Tonakgolo o dirile boikuelo jono fa a ne a tsenetse motsamao wa go
ikatisa mo toropong ya Mahikeng. Motsamao o, o ne o rulagantswe
ke setlamo sa PICO mo mafelelong a beke e e fetileng.
“Ke motlotlo thata gore ke bo ke le karolo ya motsamao ono ka gore
go botlhokwa gore bagolo gammogo le bana ba nne ka gale ba
ikatisa gore ba nne ba itekanetse.
“Ke solofela fa bomasepala ba bangwe mo porofenseng ba tla latela
go rulaganya metsamao e e tshwanang le o, gore baagi ba rona ba
dule ba itekanetse ka dinako tsotlhe,” ga rialo Tonakgolo Mokgoro.
Motsamao ono, o ne o tsenetswe ke badiredipuso, badiri ba
Masepala wa Selegae wa Mahikeng le baagi ka kakaretso go tswa
mo tikologong ya Mahikeng le metse e e mabapi.
Morulaganyi wa motsamao ono, Martin Antonio, o kaile fa go le
botlhokwa go ikatisa jaaka Mopresidente wa naga, Cyril Ramaphosa,
a kopile baagi go dira.
“Re rotloeditswe ke boikuelo jo bo dirilweng ke Mopresidente
Ramaphosa go rulaganya motsamao wa mofuta o, mme re itumetse
thata go bona Tonakgolo ya rona a ema nokeng tiro ya go tshwana le
eno.
“Re tlile go dira fela jaana gape le mo ngwageng o o tlang mme re
kopa baagi ba Mahikeng go tla ka makatlanamane go nna karolo ya
motsamao oo,” ga rialo Antonio.
Kedibone Legwale, wa kwa Unit 8 ya Mmabatho, ke mongwe wa
baagi ba ba neng ba tsenetse motsamao, mme o tshwaetse jaana:
"Ke itumetse thata go bona baeteledipele ba rona ba lemoga fa go le

botlhokwa go re rotloetsa go tsaya matsapa a go sidila mebele ya
rona.
“Seno ke thotloetso e e siameng go tswa go baeteledipele ba rona
gonne re lwantshana le mefuta e e farologaneng ya malwetse mo
mebeleng ya rona.”
Mongwe wa batsaakarolo, e bile e le moagi wa Mahikeng, Tshepi
Phorotlhwe, ena o tlhalositse jaana: “Nna ke nagana gore thulaganyo
e tshwana le eno ya go ikatisa mmele e botlhokwa thata. Ke tlile fano
go tsaya karolo mme ke tla tswelela go dira jalo le mo nakong e e
tlang fa ke sa ntse ke le mo Mahikeng ka gore mmele wa motho o
tshwanetse go nna o le matlhagatlhaga ka dinako tsotlhe”.
Mongwe wa baswa ba e neng e le karolo ya tiragalo eno, Olebogeng
Kwana, o buile fa a itumeletse motsamao ono.
“Re amogela motsamao ono wa go itshidila mmele ka diatla tse pedi
ka gore go botlhokwa gore re le baswa re ikatise.
“Metsamao ya go tshwana le ono e dira gore re tswe mo diritibatsing
le nnotagi mme re nne re le matlhagatlhaga re itekanetse ka dinako
tsotlhe,” ga bua jalo Kwana.