16 June 2019


THE OFFICIAL BOKONE BOPHIRIMA GOVERNMENT NEWSPAPER

Lefapha la Boitekanelo le a itharabologelwa

by: Lillian Sebolao   date: 20 july 2018

Lefapha la Boitekanelo le ne mo bekeng e e fetileng la tshwara foramo ya dipuisano le ba ba maleba mo mererong ya tsa boitekanelo. Foramo e maikaelelo a yona e neng e le go ithuna le go tokafatsa boleng jwa ditirelo tsa boitekanelo mo porofenseng, e ne e tswaretswe kwa Rustenburg. 

Ntlha nngwe e lefapha le neng le e totile kwa foramong eno, e ne e le go lebelela kwa morago go bona gore le fitlheletse go le kae mo go tlhabololeng boitekanelo jwa baagi ka kakaretso.

Lefapha le dikile le beilwe kafa tlae ga botsamaisi jwa Lefapha la Boitekanelo la bosetshaba morago ga gore go tlhagelele mathata a a neng a akaretsa go ngala ditiro ga badiri ba, gareng ga tse dingwe, ba neng ba ngongoregela gore ga ba batle ditlamo tsa poraefete tse di thapilweng go dira ditiro tse di rileng mo lefapheng. Go ngala ditiro go go neng go eteletswe pele ke mokgatlho wa badiri wa Nehawu, go ne ga ama thata thebolelo ya ditirelo tsa boitekanelo mo porofenseng.

Setlamo sa Mediosa, se se neng se neelana ka ditirelo tsa tleliniki e e etelang kwa metsemagaeng, le sa diambulense sa Buthelezi ke tsona tse di neng di tsositse go sa iketlang mo porofenseng. Seno, se ne sa pateletsa puso ya bosetshaba go tsereganya le go netefatsa gore ditirelo tsa boitekanelo mo porofenseng di a tsosolosiwa. 
  
Fa a ne a bua le bobegakgang morago ga kopano, Mokhuduthamaga wa Lefapha la Boitekanelo, Dr Magome Masike, o tlhalositse fa lefapha la gagwe, le le beilweng ka fa tlase ga botsamaisi jwa lefapha la bosetshaba, le amogela dikgwetlho tse di dikileng di le aparetse, mme ga jaana o itumelela gore ba dira sentle le motsamaisi yo o rometsweng go tswa ntlokgolo. 

Fa a ne a tshwaela ka diambulense tsa Buthelezi le tsamaiso ya ditirelo tsa tshoganyetso, Masike o rile fa e sa le go simolola ka Seetebosigo a roga, ba dumelane gore diambulense tsa lefapha di tlile go dira jaaka di ne di ntse di dira go tswa kwa tshimologong, mme ditheo tsa poraefete di tla thusa fela mo mabakeng a lefapha le nang le dikgwetlho ka ntlha ya go hupediwa ke tiro. A re lefapha le rekile diambulense di le 40 mme ba solofela gore di tla fokotsa mokgweleo le go reba bobotlana.
  
Kgang ya Mediosa yona o e tsibogetse ka gore ga jaana lefapha ga le kitla le busetsa ditleliniki tseno go beng ba tsona go fitlhela go tlhotlhomisiwa gore di thusitse balwetse ba le kae, gongwe metse e le mekae le gore diranta di le dimilione di le 30 tse ba di duetsweng di dirile eng.
 
“Re tshwanetse go ikgotsofatsa pele gore a madi ano a dirile tiro sentle le gore aa baagi ba amogetse ditirelo tse di maleba. 

“Le fa go ntse go na le dikgwetlho, dingaka di ntse di tsweletse go dira dikaro tse di tlhokegang e bile di le masisi, ga se gore balwetse ba ntse ba sa amogele kalafi. Re bone go le matshwanedi gore melemo gongwe ditlhare ga jaana di se tlhole di romelwa kwa lefelong la polokelo ya ditlhare, mme di romelwe kwa dikokelong ka tlhamalalo,” ga tlhalosa jalo Mokhuduthamaga Masike. 
 
Motsamaisi, Jeanette Hunter, a re o rometswe kwa lefapheng go thusa ka tsa botsamaisi. A re o lemogile dilo di le pedi tse di dirileng gore lefapha le se kgone go fitlhelela maikaelelo a lona. 

A re dilo tseo ke tiriso e e botlhaswa ya tsa ditshelete le bokowa mo keteledipeleng ya badiri. O tsweletse ka go re le fa tsamaiso e le bokowa, dingaka tsona di dira tiro ya tsona ka botswapelo.

Hunter o solofeditse gore diphatlhatiro tse di lolea di tla phasaladiwa mme seno se tla diragala ka maphata a le mararo mo sebakeng sa dingwaga di le tharo, gonne go lemogilwe fa tlhokego ya badiri ba ba maleba le yona e le sengwe se se tlhobaetsang.