16 June 2019


THE OFFICIAL BOKONE BOPHIRIMA GOVERNMENT NEWSPAPER

Lefapha le aga setshaba se se sa diriseng diritibatsi

by: Obusitšwe Kebonèilwe   date: 20 july 2018

Motswana a re lemphorwana la bojalwa ga le fofele kgakala, mme sesweng jaana go bonagala fa bana mamphorwana ba atlhamela babolai, mme ba bolawa le go nyelediwa ke mefuta e e farologaneng ya diritibatsi. Tseno tsotlhe di lebisa kwa bokamosong jo bo letobo jwa naga ya rona.

Fa puso e ne e gopola letsatsi la boditshabatshaba le le kgatlhanong le tiriso e e botlhaswa ya diritibatsi le kgwebisano ya tsona, go tlhageletse masisapelo a a ka ga baswa ba ba fetogileng makgoba a diritibatsi. Letsatsi leno, le le elwang tlhoko ke mokgatlho wa Ditshabakopano (United Nations), le ketekilwe ke Lefapha la Tlhabololo ya Loago ka metseletsele ya ditiragatso kwa Sedikeng sa Dr Ruth Segomotsi Mompati.  

Lefapha le tlhophile sedika seno morago ga go lemoga fa palo ya batho ba ba dirisang diritibatsi e le kwa godingwana koo.  Lefapha le bone go tshwanela gore le tsibose le go tshwaragana le baagi go lwantsha kgang e. 

Mokhuduthamaga wa Lefapha, Hoffman Galeng, o tlhomile lekgotla la porofense la twantsho ya tiriso e e botlhaswa jwa diritibatsi, le le tlileng go samagana le go lwantsha diritibatsi go ralala porofense. Galeng a re lefapha le beetse thoko madi a a kana ka diranta di le dimilione di le 75, a a tlileng go dirisiwa ka ponyo ya leitlho go aga setshaba se se sa diriseng diritibatsi.   

“Re na le ditheo tsa kgopololo kwa masepaleng wa JB Marks le Greater Taung, tse di leng malala a laotswe go rebola ditirelo tse di kgatlhanong le tiriso ya diritibatsi. Re saletswe fela ke go golaganya dithapo fale le fale pele ditheo tseno di ka rebola ditirelo tsa maemo a a kwa godimo,” go rialo Mokhuduthamaga Galeng. 
  
Puso e ne ya tshwara dipuisano le baswa, go ba tlhaba botlhale ka maano le dikgoreletsi tse di dirang gore ba iphithele ba raelesega go sunetsa diritibatsi.

Lefapha le ne la tsena ntlo le ntlwana, le sedimosetsa malapa a a farologaneng ka kotsi ya diritibatsi le gore ba kgone go lemoga matshwao fa mongwe a ka fitlhelwa a wetse mo diritibatsing. Kgatlhego ya puso e ne e le mo basweng le bana, mme maikaelelo e le go ”reetsa pele”.  

Lefapha la Tlhabololo ya Loago gammogo le ditheo tse e dirisanang le tsona di dumelane ka bongwe jwa pelo gore kgato ya pele ke go thusa bana le baswa gore ba gole ba itekanetse ba sireletsegile, ke go ba reetsa.

Fa ba thuba tse di mo mafatlheng a bona, baswa ba boletse fa lehuma, botlhokatiro le kgatelelo go tswa go ditsala, e le dingwe tsa dilo tse di ba gogelang kwa diritibatsing. Diritibatsi tseno, di akaretsa le nnotagi e e elelang kwa mafelong a maitiso. Ditlamorago tsa go fitlhelela diritibatsi di tsenya matshelo a baswa ba le bantsi mo kotsing le go ama maemo a boitekanelo jwa bona. 

Fa ba ne ba ntsha maikutlo a bona, baswa ba rile:  “Go gweba ka mmele, thobalano e e sa sireletsegang, go iphitlhela o na le balekane ba le bantsi ke tsa pele tse re kopanang le tsona. Borre ba tlogela basadi le bana ba bona mme ba dirise maemo a khumanego ya rona botlhaswa.”

Ofentse Monnapula, yo o sa tswang go tswa mo diritibatsing, o ikuetse go baswa ka ena go leka ka bojotlhe go tshamekela kgakala le diritibatsi.  
“Ga go na sepe se se ka diragalang ntle le thato ya gago fa o feletse sentle mo tlhaloganyong.  Fa tsala ya gago e go rekela bojalwa, motsoko kgotsa seritibatsi, se se salang ke gore tshwetso ya go se dirisa e mo maruding a gago. Fa o sa patelediwe ka go tshosediwa go dirisa seritibatsi, nna tshwenyana e e boa bontlha, o tlogele go tshwaya dithaka tsa gago phoso ka tshwetso ya gago”.

Monnapula o tsweletse ka go re ga se mang le mang yo o kgonang go fenya ntwa kgatlhanong le go nna lekgoba la diritibatsi. 

“Ke ka lesego la Modimo gore gompieno ke bo ke eme fano, ke le phepa, ke tswile mo diritibatsing. Se itetle go thanya le le tsebeng, gonne ka gongwe o ka tlhoka letlhogonolo la go thanya”.