17 December 2018


THE OFFICIAL BOKONE BOPHIRIMA GOVERNMENT NEWSPAPER

Bojanala bo ribololwa mo mafelong a a fitlhegileng

by:

Lillian Sebolao

  date:

16 September 2016

Lefapha la Bojanala la porofense ya Bokone Bophirima, le simolotse kgwedi ya ngwao-boswa ka go thankgolola se se itsegeng ka Labotlhano wa Bojanala, ke go re Tourism Friday.

Letsholo leno le simolotswe kwa Masepaleng wa Dr Kenneth Kaunda, maikaelelo e le go rotloetsa baagi go etela mafelo a bojanala le go tlhagisa mafelo a mangwe a a sa itsegeng gore a itsege.

Letsholo leno le ne la tseelwa kwa Masepaleng wa Ramotshere Moiloa kwa torotswaneng ya Groot Marico. Maikaelelo a go tseela letsholo leno kwa torotswaneng eno, ke go tshegetsa moono wa puso o o rotloetsang gore metsemagae, metsesetoropo le ditorotswana di ungwelwe mo ditirelong tsa puso ya Bokone Bophirima, mme ikonomi ya tsone e gole.

Letsholo leno la Tourism Friday le ne la etela musiamo o o itsegeng ka German Charles Bosman, o e saleng o agiwa dingwaga di le dintsi tse di fetileng. Serodumo sa musiamo ono se sa ntse se le kwa godimo gonne beng ba ona ba o tlhokemetse jaaka e kete o agilwe maabane. Ntlha e e kgatlhisang ka Groot Marico ke go re baagi ba lefelo leno, ba ba akaretsang basweu le bantsho, ba tshwaraganetse go tlhokomela le go tshegetsa ditso tsa bona.

Torotswana ya Groot Marico e humile ka histori e e gakgamatsang, e bontsi jwa baagi, segolo ba ba kgabaganyang ka toropo eno, ba sa e itseng. Go na le kago e baagi ba torotswana eno ba ipelang ka yona le go e tlotlomatsa fa ba tlotlela bajanala ka yona nako le nako. Kago eno ke e go tlhalosiwang fa go kile ga tlhatlhelwa Mopresidente wa naga, Rre Jacob Zuma, mo go yone ka nako ya puso ya kgatelelo. Le fa kago eno setse e onetse, baagi ba sa ntse ba e dibetse le go sireletsa histori ya yona. Ba ipela ka yona e bile ba eletsa fa go ka agiwa sefikantswe mo go yona gonne ba e bona e le karolo ya boswa jwa bana ba porofense ya Bokone Bophirima le naga ka kakaretso.

Mongwe wa baagi yo o dirang ka go ithaopa kwa musiamong ono, Rre Arno Faul, a re batho ba ba etelang Groot Marico ba dira baagi motlotlo gonne ba itse fa ba tla tlotlela ba bangwe, mme ka go dira jalo lefelo la bona le itsege le go ngoka bajanala. Faul a re ba itumelela go tlhatlhelela bajanala ka ga toropo ya bona le metse e e mabapi mo masepaleng wa Ramotshere Moiloa, segolo jang ba ba tswang kwa ntle ga naga.

Faul a re ba na le lenaane la go refosanya baithuti le naga ya Jeremane. Ga jaana ba na le baithaopi ba le 30 go tswa Jeremane, ba ba dirang mo metseng ya Madikwe, Bojanala le Ramotshere Moiloa. Baithaopi bano ba dira mo dikolong, dikheretshe, mafelo a bagodi le a dikhutsana le go rupelela mo go tsa tlhokomelo ya tlhago. O tlhalositse fa seno se tswela baswa ba dinaga tse pedi tseno mosola gonne ba refosanya kitso ya dinaga tsa bona le setso sa baagi ba dinaga tseno.

Mokhuduthamaga wa Bojanala mo Bokone Bophirima, Desbo Mohono, o akgotse baagi ba Groot Marico ka fao ba tlhokometseng lefelo la bone. Mohono o tlhalositse fa maikaelelo a go etela Groot Marico e le go senola mafelo a a fitlhegileng a bojanala mo porofenseng. A re ka ntlha ya fa porofense e dirile sentle mo go amogeleng bajanala ba boditshabatshaba, lefapha le bone go tshwanela gore le tsenelele mo metsemagaeng le ditorotswana gore bojanala bo senolwe.

Mokhuduthamaga o tlhalositse fa lefapha la gaabo le tlile go dira seno mo kgweding eno ya Lwetse, e e itsegeng ka Tourism Month.

"Re tlile go dira seno kwa ntle ga go robala mo mafelong a a itsegeng ka ntlha ya fa re ikaelela go thusa borakgwebo ba lephata la bojanala ba go sa itsiweng ka bona mo mafelong ano."