20 June 2018


THE OFFICIAL BOKONE BOPHIRIMA GOVERNMENT NEWSPAPER

Ratoropo wa Greater Taung o tlotlomatsa Setsokotsane

by:

Rapuleng Moshwang

  date:

23 September 2016

Ratoropo yo o sa tswang go tsena mo kantorong wa Masepala wa Greater Taung, Mokhanselara Nyoko Motlhabane, o ne mo malobeng a iponagatsa kwa tiragatsong ya Setsokotsane kwa motseng wa Mocweding, go ya go iponela ka matlho se se diragalang kwa letsholong le le kobileng go rebolela baagi ditirelo.

Mo go gorogeng ga gagwe Motlhabane o ne a tsamaya dikhutlwana tsa mafapha ka go farologana go sekaseka tiro, mme a buisana le badiredipuso ka maikutlo a bona le dikgwetlho tse ba di itemogelang. Mongwe wa badiredipuso ba tia mooko fa ba bona baeteledipele ba na le go tlhagelela kwa matsholong a a tshwanang le a Setsokotsane.

Ratoropo o ne gape a netefaletsa badiredipuso fa masepala a tlile go tswelela go ba ema nokeng fela jaaka go ne go diragala mo nakong e e fetileng.

Fa a ne a bua le baagi ba ba neng ba tlile go tlhagisa mathata a bona, Motlhabane o rile masepala o tlile go dirisana thata le Kantoro sedika sa Dr Ruth Segomotsi Mompati, go leka go atametsa ditirelo tsa puso gaufi le kwa baagi ba nnang.

O tlhalositse fa e le maikaelelo a puso go netefatsa gore baagi botlhe ba fitlhelelwa ke ditirelo. O netefaleditse baagi fa masepala wa gagwe o tlile go tswelela go dirisana le kantoro ya ga tonakgolo ya Bokone Bophirima go bona gore baagi ba kgotsofalela ditirelo tse ba di rebolelwang.

Mokhanselara Motlhabane o tsweletse ka gore seno se tla dira gore le megwanto ya baagi ya go ipelaetsa e fokotsege le gore ba nne le seabe mo ditshwetsong dingwe le dingwe tse di ba amang.

Baagi ba ba neng ba tlile go bona ditorelo tsa Setsokotsane ba boleletse Semphete gore ba itumelela go bona Ratoropo a tlile go iponela ka namana se se diragalang kwa letsholong leno la ditirelo. Ba buile gape gore ba na le phisego ya go bona matshelo a bona a tokafala, mma masepala le mafapha a puso ba dirisana mmogo go tlisa ditirelo gaufi le bona.

Baagi ba rile ba amogela molaetsa wa Ratoropo Motlhabane ka diatla tse pedi, mme ba tshepisitse gore ba tla dirisana mmogo le ena.

Fela jaaka Tonakgolo Supra Mahumapelo a tlhalositse mo malobeng, letsholo la Setsokotsane le tla tswelela go ama matshelo a baagi go fitlhelela ka ngwaga wa 2019 le go feta.