21 April 2019


THE OFFICIAL BOKONE BOPHIRIMA GOVERNMENT NEWSPAPER

Baagi ba Senthumole ba rutiwa ka botlhokwa jwa go tlhapa diatla

by: Thebe Itumeleng   date:

Senthumole ke motsana o o kwa Bophirima jwa toropo ya Koster, mme o wela ka fa tlase ga tsamaiso ya Masepala wa Selegae wa Kgetleng. Le fa gona go na le ditlhabololo tse di tsweletseng mo motsaneng ono, go lebega go sa ntse go na le go le gontsi mo go tshwanetseng ga dirwa go tlhabolola matshelo a baagi.

Seno se bonagetse ka nako ya fa Lefapha la Boitekanelo, ka tshwaraganelo le mafapha a Thuto le Tlhabolo ya Metshameko, Katlaatleloloago, Metsi le Kgelelo ya Leswe le Masepala wa Kgetleng di ne di isitse ditirelo tsa boitekanelo kwa motsaneng ono.

Ntlhakgolo mo letsatsing leo e ne e le thuto ka ga bophepa le go itlwaetsa go tlhapa diatla. Ngwaga le ngwaga ka kgwedi ya Diphalane e tlhola malatsi a le lesometlhano, baagi lefatshe ka bophara ba gopodiwa ka botlhokwa jwa go tlhapa diatla, bogolo jang morago ga go dirisa ntlwana ya boithusetso. Seno ke go leka go thibela megare le malwetse a a ka fetelang ka ntlha ya leswe.

Mongwe wa baagi ba Senthumole, Dipuo Letebele wa dingwaga di le 39, o tlhalositse fa a itumeletse dithuto tse a di amogetseng ka botlhokwa jwa bophepa.

"Ke ithutile gore bophepa ke selo sa botlhokwa, segolo jang go tlhapa diatla morago ga go tshwara sengwe le sengwe. Ke ithutile le gore go botlhokwa go ja dijo tse di itekanetseng, le gore go botlhokwa gore fa motho a bona matshwao a a sa tlwaelegang mo mmeleng wa gagwe le mo baneng, a tabogele kwa tleliniking kgotsa kokelong go bona thuso pele ga maemo a ka etegela," ga rialo Letebele.

Christinah Mosarwane ke mme wa bana ba le bararo, mme le ena o itumeletse thuto e puso e e tlisitseng.

"Ke ithutile go tlala seatla. Ruri puso e bontshitse fa e re kgathalela, mme ke tla leka ka bojotlhe go diragatsa se ke se ithutileng," Mosarwane o boleletse Semphete.

Baagi ba rotloeditswe go tsaya tsia go tlhapa diatla morago ga go dirisa ntlwanaboithusetso, morago ga go fetola mengato ya masea, pele ga ba jesa bana, pele ga go tshwara dijo, morago ga go tshwara matlakala kgotsa leswe lengwe le lengwe fela, fa ba fetsa go gotlhola, go mina, pele ga ba ka ja le ka dinako tsotlhe fa ba tshwara sengwe le sengwe se se ka tsenyang boitekanelo jwa bona mo kotsing.

Mo letsatsing la bobedi la letsholo leno, badiredi ba tsa boitekanelo ba ne ba etela sekolo se sepotlana sa Moitshoko Mofenyi kwa motsesetoropong wa Reagile, kwa ba tlhatlheletseng baithuti ka mokgwa o o siameng wa go tlhapa diatla le go ba rotloetsa go dira jalo ka dinako tsotlhe.

Go ne ga nna le tiragatso ya metshameko ya serala, e e neng e dirisiwa go fetisa thuto ka ga go tlhapa diatla. Baithuti ba ne ba rutiwa gape le ka botlhokwa jwa go ja dijo tse di itekanetseng.

Captions:

  1. IMG 1740 - Mongwe wa baagi o bontshiwa mokgwa o o siameng wa go tlhapa diatla ka go dirisa sesepa.
  2. IMG 2053 - Bangwe ba baithuti ba ba nnileng le seabe mo motshamekong wa tiragatso ya serala, o o neng o kobiseditswe go ruta baagi ka go tlhapa diatla gangwe le gape.